Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

VOF Masureel – Van Sande, met maatschappelijke zetel te Malderen, Handelsstraat 61.
E-mail: [email protected]
BE 0842.010.676

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Alice®, vertegenwoordigd door Tinneke Van Sande of rechthoudende derden.

Delen van foto’s uit de website is enkel toegestaan na eenvoudig schriftelijk verzoek via mail aan [email protected] en mits naamsvermelding van Alice en het toevoegen van een duidelijke link naar de website: www.helloalice.be

Artikel 2: Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Alice® levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Alice® de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Alice® kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Alice® geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Alice® kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Alice® verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 3: Privacybeleid

Alice® hecht bijzonder veel belang aan uw privacy.

Alice zal in het kader van de contractuele relatie met de klant, via de website, in het kader van het bestellingsproces

persoonsgegevens verzamelen van de klant. De persoonsgegevens die zullen verzameld worden zijn de naam, het e-mail,  het adres, etc.

Tijdens het bestellingsproces kunnen eventueel kredietkaartgegevens worden opgevraagd ter garantie.

De klant geeft hierbij zijn of haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Alice treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van gemaakte bestellingen, reservaties en direct marketing van Alice. De klant stemt ermee in dat de gegevens kunnen worden verwerkt en meegedeeld aan de derden waarmee Alice actief samenwerkt. Alice BVBA zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

Elke klant heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt

worden door Alice. Dit inzage- en correctierecht kan via een gewone brief of e-mail worden uitgeoefend. Elke klant

kan zich bovendien verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door

Alice door Alice hiervan schriftelijk in kennis te stellen via het e-mailadres: [email protected] .

Alice neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant meegedeelde gegevens te

waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is.

De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door het onrechtmatig gebruik van zijn

persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben gekregen, nooit op Alice kan worden verhaald.

Het gebruik van “cookies”.

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op

die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde functionele cookies, die het gebruik van de website voor jou als

bezoeker beter maakt. En niet-functionele cookies voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers, om

daarmee onze website te verbeteren naar de toekomst.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van

zodra je onze Website bezoekt.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die

van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze

Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers

van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te

begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Indien u vragen heeft over het gebruik van cookies, kan u ons contacteren via: [email protected].

Google analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Artikel 4: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

 

Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 5: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door bijzondere of specifieke voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Alice®. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 6: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Ten aanzien van niet-consumenten vallen eventuele geschillen tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de vennootschap.

Specifieke voorwaarden met betrekking tot webshop

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Masureel – Van Sande, een VOF met maatschappelijke zetel te Malderen, Handelsstraat 61, BTW BE 0842.010.676, RPR, Brussel biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Alice moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door […] aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via overschrijving op rekeningnummer BE23 731 0217008 91
 • via Paypal

Alice is gerechtigd een bestelling te weigeren indien de Klant zijn bestelling niet betaalt.

Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Leveringen gebeuren wereldwijd.

Verzending van brievenbuspakjes gebeurt via B-Post en PostNL. Pakketjes worden verzonden via DHL, UPS, DPD en BPOST.

Voor een bestelling vanaf €75 worden geen verzendingskosten in rekening gebracht voor het verzenden naar België en Nederland.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling. Concreet worden de bestelling elke maandag per post verzonden (1 verzendingsmoment per week).

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Alice.

Alice kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending door de vervoerders.
Alice stelt alles in het werk om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Alice.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Alice te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Alice.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Alice® hier via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Alice® heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Alice®.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Alice®  zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Alice® alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Alice® op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Alice® wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Alice®  geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

 

Het modelformulier voor herroeping kan eenvoudigweg via deze link gedownload worden: modelformulier herroeping.

Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Alice®  zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Alice beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Specifieke voorwaarden met betrekking tot deelname workshops

 

Alice® biedt haar klanten de mogelijkheid om deel te nemen aan creatieve workshops.

Inschrijven op één of meerdere workshops kan gebeuren via mail naar [email protected] of via de module op de website.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via overschrijving op rekeningnummer BE23 731 0217008 91
 • via Paypal

Inschrijvingen zijn pas definitief op het moment dat de betaling volledig is gebeurd.

Het is niet mogelijk om een inschrijving op een later moment te annuleren. Het is wel altijd toegestaan om een andere persoon in de plaats te laten deelnemen aan de workshop.

Wanneer Alice een workshop dient te annuleren ingevolge overmacht wordt het inschrijvingsgeld binnen de vijf werkdagen integraal teruggestort op rekening van de deelnemer.

 

Specifieke voorwaarden met betrekking tot het bestellen van grafisch ontwerp op maat

Alice® biedt haar klanten de mogelijkheid om grafisch ontwerp op maat te bestellen.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Alice® en de klant met betrekking tot deze specifieke dienstverlening. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 1: Offerte

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Alice® zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Eventuele veranderingen in prijsopgaven worden steeds eerst ter goedkeuring en verantwoording voorgelegd aan de klant.

Artikel 2:  Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de klant schriftelijk te worden bevestigd. Mondelinge afspraken en bedingen binden Alice® pas nadat deze schriftelijk door Alice® zijn bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst van deze bevestiging door de klant geen bezwaar wordt gemaakt.
Artikel 3: Uitvoering opdracht

Alice® zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig mogelijk uit de voeren, de belangen van de klant zo goed mogelijk te behartigen en te streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat. Alice® houdt de klant steeds op de hoogte met betrekking tot voortgang van de opdracht.

Artikel 4:  Verstrekken van gegevens

De klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Alice® mogelijk te maken, dit in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, correcte en duidelijke gegevens en benodigde materialen.

Artikel 5: Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot eventuele openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

Artikel 6: Termijn van levering

De door Alice® vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts indicatief en zijn geenszins bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de klant na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de klant nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.

Artikel 7: Auteursrecht en industriële eigendom

Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom komen toe aan Alice®, tenzij dit schriftelijk tussen de partijen anders is overeengekomen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Alice® daartoe bevoegd.

Artikel 8: Auteursrechthebbende

Alice® garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Artikel 9: Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Alice® het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.

Artikel 10: Naamsvermelding

Alice® is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp op bescheiden wijze te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van Alice® is het de klant niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Alice® openbaar te maken of te verveelvoudigen.
Als Alice® dit nodig acht zal de klant het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van Alice® en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van Alice®

Artikel 11: Eigendom bij Alice®

Zolang geen nadere afspraken tussen Alice® en de klant worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Alice® aan de klant ter beschikking gestelde materialen, zoals werktekeningen, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van de Alice®.

Artikel 12: Gebruik van het ontwerp

Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Alice®, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

Artikel 13: Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

Artikel 14: Wijzigingen

Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Alice® veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.
De klant dient bij een door hem gewenste wijziging Alice® als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door Alice® gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 15: Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Alice® de vrijheid om het ontwerp te gebruiken als referentie.

Artikel 16: Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium, dient de klant eveneens aan Alice® te betalen de kosten die Alice® voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten.

Artikel 17: Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien Alice® door het niet tijdig of door het niet aanleveren van volledige, correcte en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de klant genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

Artikel 18: Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Artikel 19: Periodieke facturatie

Alice® heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de klant.

Artikel 20: Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro.

Artikel  21: Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de klant worden alle door Alice® binnen de overeenkomst aan de klant overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de klant in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Artikel 22: Herroepen opdracht

Wanneer de klant een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Alice® zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

Artikel 23: Duur overeenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Alice® bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 24: Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Alice® redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Alice® het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de klant ter beschikking te stellen.

Artikel 25: Aansprakelijkheid

Alice® kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor:

 • Fouten in het materiaal dat door de klant ter beschikking werd gesteld
 • Misverstanden en/of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens.
 • Fouten van door klant ingeschakelde derden
 • Gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers.
 • Fouten in het ontwerp of de tekst en gegevens indien de klant zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven geen behoefte te hebben aan dergelijke controle.

Artikel 26: Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Alice® voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een klant is altijd beperkt tot het bedrag van het Alice® toekomende honorarium.

Artikel 27:  Kopieën materialen

De klant is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de klant dit nalaat, kan Alice® niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Artikel 28:  Garantie geleverde materialen

De klant vrijwaart Alice® voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de klant verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Blijf je graag op de hoogte van nieuwe workshops, producten en nieuws over Alice?

Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief